• การฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ปี 2560
  • การอบรมหลักสูตร "การดับเพลิงเบื้องต้น"
  • บูธสัญจรนครชัยทัวร์ ท่ากรุงเทพฯ
  • กิจกรรมร่วมงานแรงงานสตรีโคราชยุคใหม่ร่วมใจก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0
  • อบรมรถโดยสารหัวใจบริการ รุ่นที่ 1/2560
  • การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1/2560


Untitled Document

พื้นที่โฆษณา 680 x 130