• อบรมหลักสูตร การสร้างจิตสำนึกแห่งการบริการ (Service Mind) รุ่นที่ 2-3/2559
  • การจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงานภายนอก บริษัท เอส พี บ้านคาร์แคร์ จำกัด
  • กิจกรรมอบรมหลักสูตร "รถโดยสารไทย หัวใจบริการ
  • อบรมหลักสูตร เรียนรู้ระบบรถ วิธีการแก้ไขปัญหาและการดูแลบำรุงรักษารถการขับขี่อย่างปลอดภัย
  • รับมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  • รับการตรวจการปฎิบัติงานและการปฎิบัติตามมาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจำทาง


Untitled Document

พื้นที่โฆษณา 680 x 130