• การอบรมหลักสูตร ภาวะผู้นำและการค้นหาตัวเอง รุ่นที่ 1/2559
  • กิจกรรมบริจาคโลหิต
  • บูธสัญจร นครชัยทัวร์ ท่าพยัคฆภูมิพิสัย
  • การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1/2559
  • อบรมหลักสูตร เรียนรู้ระบบรถ วิธีการแก้ไขปัญหาและการดูแลบำรุงรักษารถ การขับขี่อย่างปลอดภัยและเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยด้านการขับขี่ รุ่นที่ 1/2559
  • การอบรมหลักสูตร การสร้างจิตสำนึกแห่งการบริการ (Service Mind)


Untitled Document

พื้นที่โฆษณา 680 x 130