• อบรมให้ความรู้กับกน่วยงานภายนอก "บริษัท คาสิโอ (ประเทศไทย) จำกัด"
  • โครงการนครชัยทัวร์เพื่อสาธารณกุศล ครั้งที่ 60
  • โครงการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2557
  • กิจกรรมอบรมหลักสูตร "ความรู้ยาเวชภัณฑ์ประจำรถ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับบริการบนรถโดยสาร"
  • ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 13-29 ตุลาคม 2557
  • กิจกรรม "พบเราพบโชค" วันที่ 22 ตุลาคม 2557


Untitled Document

พื้นที่โฆษณา 680 x 130