นครชัยทัวร์จำกัด , เดินทางกับนครชัยทัวร์เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน , ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากบริษัท บูโร เวอริทัส
  • กิจกรรมขอบคุณลูกค้า
  • อบรมหลักสูตรเรียนรู้ระบบรถฯ รุ่นที่2/2562
  • การอบรม Service Mind 2/2562
  • การฝึกซ้อมแผนป้องกันอพยพหนีไฟ (สำนักงานเชียงใหม่)
  • บริษัท นครชัยทัวร์ จำกัด และ บริษัท นครชัย21 จำกัด ทำบุญ ประจำปี 2562
  • อบรม "รถโดยสารไทย หัวใจบริการ" รุ่นที่ 2/2562


Untitled Document