• สำรวจโครงการนครชัยทัวร์เพื่อสาธารณกุศล ครั้งที่ 66
  • บูธสัญจรนครชัยทัวร์ "ท่าเชียงใหม่"
  • อบรมหลักสูตร "รถโดยสารไทย หัวใจบริการ" รุ่นทีี่ 4/60
  • การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2/2560
  • ธ สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
  • โครงการรณรงค์และควบสารเสพติดในสถานประกอบการ


Untitled Document