นครชัยทัวร์จำกัด , เดินทางกับนครชัยทัวร์เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน , ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากบริษัท บูโร เวอริทัส
  • การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยฯ
  • ตรวจออดิส ครั้งที่ 2/63
  • ทำบุญบริษัทฯ ปี 2563
  • การอบรมภายนก " อุ่ประวิทย์แอร์บัส"
  • โปร 19 บาท ครั้งที่ 2
  • บริจาคโลหิต "เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา 88 ล้านซีซี"


Untitled Document