• อบรมหลักสูตร "การเป็นผู้สอนงาน" และ "การเป็นผู้ตรวจติดตาม Introduction & Internal Auditor มอก.18001:2554/OHSAS 18001:2007
  • กิจกรรม พบเราพบโชค ณ ท่าจำหน่ายตั๋ว ลพบุรี
  • บูธสัญจรนครชัยทัวร์ ณ ท่าจำหน่ายตั๋ว ลพบุรี
  • อบรมหลักสูตร "รถโดยสารไทย หัวใจบริการ" รุ่นที่ 2/2558
  • กิจกรรมขอบคุณลูกค้าในวันพิเศษ 1 พฤษภาคม 2558
  • อบรมหลักสูตร "การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม"


Untitled Document

พื้นที่โฆษณา 680 x 130