• ประชุมพนักงานประจำปี ครั้งที่ 1/2558
  • รางวัลพื้นที่ 5ส.ยอดเยี่ยม ครั้งที่ 1/2558
  • รางวัลบุคลากรยอดเยี่ยม ครั้งที่ 1/2558
  • กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3/2557
  • อบรมให้ความรู้กับกน่วยงานภายนอก "บริษัท คาสิโอ (ประเทศไทย) จำกัด"
  • โครงการนครชัยทัวร์เพื่อสาธารณกุศล ครั้งที่ 60


Untitled Document

พื้นที่โฆษณา 680 x 130