• กิจกรรมบูธสัญจรนครชัยทัวร์ จังหวัดเชียงใหม่
  • กิจกรรมพบเราพบโชค เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559
  • กิจกรรมอบรมหลักสูตร "ฟื้นฟูทีมระงับเหตุฉุกเฉิน"
  • การประชุมพนักงานประจำปี ครั้งที่ 1/2559
  • รางวัลพื้นที่ 5 ส. ยอดเยี่ยม
  • ประกาศรางวัลบุคลากรยอดเยี่ยม


Untitled Document

พื้นที่โฆษณา 680 x 130