• กิจกรรมพบเราพบโชค วันที่ 25-09-58
  • กิจกรรมบูธสัญจร วันที่ 25-09-58
  • กิจกรรมอบรมการสร้างจิตสำนึกแห่งงานบริการ (Sevice Mind)
  • กิจกรรมขอบคุณลูกค้าในวันพิเศษ 23 ตุลาคม 2558
  • ตรวจสุขภาพพนักงาน 2558
  • เข้าร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ "ใจอาสา บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย"


Untitled Document

พื้นที่โฆษณา 680 x 130