• กิจกรรมอบรมหลักสูตร "ความรู้ยาเวชภัณฑ์ประจำรถ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับบริการบนรถโดยสาร"
  • ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 13-29 ตุลาคม 2557
  • กิจกรรม "พบเราพบโชค" วันที่ 22 ตุลาคม 2557
  • กิจกรรมบูธสัญจร นครชัยทัวร์ จังหวัดพิษณุโลก
  • อบรมหลักสูตร "รถโดยสารไทย หัวใจบริการ" รุ่นที่ 4/2557
  • กิจกรรมบูธสัญจร นครชัยทัวร์ จังหวัดนครราชสีมา


Untitled Document

พื้นที่โฆษณา 680 x 130