• โครงการนครชัยทัวร์เพื่อสาธารณะกุศลครั้งที่ 64
  • การแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2559
  • นครชัยทัวร์ แถลงข่าวเปิดตัว นครชัย21
  • การอบรมหน่วยงานภายนอกง" Sassy Nail Society "
  • รับการตรวจติดตามมาตรฐานคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2/2559
  • อบรมหลักสูตร การสร้างจิตสำนึกแห่งการบริการ (Service Mind) รุ่นที่ 2-3/2559


Untitled Document

พื้นที่โฆษณา 680 x 130