นครชัยทัวร์จำกัด , เดินทางกับนครชัยทัวร์เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน , ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากบริษัท บูโร เวอริทัส

ที่ตั้งองค์กร

      บริษัท นครชัยทัวร์ จำกัด ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถยนต์โดยสารประจำทางแห่งแรก ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001:2000 สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 1536-42 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4425-7997-8 , 0-4426-1534-7 , 0-4423-0701-2 Fax.0-4425-7038 CallCenter 0-4426-1555

สำนักงานสาขา

1. สำนักงานสาขาเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 432/1 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-304850-1
2. สำนักงานสาขาแม่สาย ตั้งอยู่เลขที่ 490 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ 0-5373-2705 , 0-5373-2979 , 0-5373-3509
3. สำนักงานสาขานครสวรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ 605/24 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์
โทรศัพท์ 0-5637-1873
4. สำนักงานสาขามุกดาหาร ตั้งอยู่เลขที่ 49/9 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทรศัพท์ 0-4261-3559

CallCenter : 0-4426-1555