สื่อโฆษณา

นำเสนอทางเลือกใหม่ ของการโฆษณา กับ.....บริษัท นครชัยทัวร์ จำกัด

      การขนส่งคมนาคมเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ประชาชนยอมรับและเลือกใช้บริการโดยการบริการจะแบ่งออกไปหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางบก,ทางน้ำ,หรือทางอากาศซึ่งบริการขนส่งรถยนต์โดยสารเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สามารถตอบสนองการเดินทางของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี และสถิติแนวโน้มเพิ่มประมาณมากขึ้นเรื่อยๆ
      ธุรกิจการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยรูปแบบแต่ละประเภทของการสื่อสารจะแตกต่างออกไป ตามแต่กลยุทธทางการตลาดของแต่ละองค์กร
       เพื่อสร้างความหลากหลายให้การเดินทางของผู้ใช้บริการไม่น่าเบื่อ หลากหลายองค์กรจึงจัดทำสื่อต่างๆ เพิ่มทางเลือกสำหรับผู้ใช้บริการ       การที่จะสามารถกำหนดให้ผู้ใช้บริการสามารถจดจำสื่อโฆษณาของแต่ละบริษัท ได้นั้นต้องอาศัยพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ โดยผู้จัดทำโฆษณาจำเป็นต้องการพื้นที่ ที่สามารถให้ผู้ใช้บริการจดจำตราสัญลักษณ์สินค้าได้เป็นอย่างดี โดยมีทางเลือกให้ท่านได้โฆษณาดังนี้

  1. สื่อประชาสัมพันธ์หลังรถยนต์โดยสาร (สติ๊กเกอร์ สำหรับติดรถยนต์โดยสาร)

         ในการจัดทำประชาสัมพันธ์ด้านหลังรถ หรือสติ๊กเกอร์ที่ติดตั้งด้านหลังรถยนต์โดยสารเป็นรูปแบบประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่รูปแบบหนึ่งที่สามารถประจายสื่อประชาสัมพันธ์ได้ในพื้นที่บริเวณกว้าง ตามถนนเส้นทางที่บริษัทฯ ให้บริการและผู้คนที่ใช้ยานพาหนะสัญจรในการเดินรถต่างๆ โดยสื่อประชาสัมพันธ์ของท่านสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ใช้บริการกับบริษัทฯ ก็สามารถที่จะมองเห็นสื่อประชาสัมพันธ์ของท่านได้อย่างชัดเจน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการ

  เงื่อนไข

  1.อัตราโฆษณา

  » จำนวน 1 – 20 คัน ราคา 1,000 บาท / คัน / เดือน
  » จำนวน 21 – 50 คัน ราคา 900 บาท / คัน / เดือน
  » จำนวน 51 – 100 คัน ราคา 800 บาท / คัน

  2. ขนาดกระจกด้านหลังกว้าง 175 ซม.X 62 ซม. โดยประมาณ ( ขึ้นอยู่กับรูปทรงตัวถังรถแต่ละรุ่น )

  3.ระยะสัญญาต่อคันไม่ต่ำกว่า

  4.การติดตั้งสติ๊กเกอร์

  » ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ดำเนินการออกแบบและจัดทำสติ๊กเกอร์พร้อมทั้งทำการติดตั้งสติ๊กเกอร์เองทั้งหมด
  » บริษัท นครชัยทัวร์ จำกัด จะทำการดูแลรักษาสติ๊กเกอร์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดอายุสัญญา
  » หากสติ๊กเกอร์ชำรุดหรือสีซีดจางลงเนื่องจากเหตุสุดวิสัย บริษัท ฯ จะทำการแจ้งให้ทราบเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขทันที
  » การประสานงานทำการติดตั้งสติ๊กเกอร์จะต้องแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

  5.สามารถเข้าชมตัวรถจริงได้ที่ สำนักงานใหญ่ นครราชสีมา โดยแจ้งผ่านทางผู้ประสานงานของบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

  6.การเผยแพร่โฆษณาจะทำการติดตั้งพื้นที่ด้านหลังรถยนต์โดยสาร โดยมีรูปทรงแตกต่างไป

  2. สื่อประชาสัมพันธ์บนจอโทรทัศน์ภายในรถยนต์โดยสาร( เครื่องเล่น ฮาร์ดดิสก์ )

         เป็นรูปแบบของประชาสัมพันธ์ที่นำข้อมูลบรรจุไว้ในเครื่องเล่นฮาร์ดดิสก์ เพื่อนำเผยแพร่บนรถยนต์โดยสารซึ่งเป็นประชาสัมพันธ์ที่สมบูรณ์ที่สุดประกอบด้วยภาพและเสียงในการสื่อถึงผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้ที่ได้รับชมคือผู้ใช้บริการบนรถยนต์โดยสารของบริษัท โดยการทำงานของเครื่องเล่นฮาร์ดดิสก์นี้กระบวนการทำงานจะเป็นพนักงานประจำรถของบริษัท นครชัยทัวร์ จำกัด เป็นผู้เปิด ซึ่งผู้ใช้บริการไม่สามารถปรับเปลี่ยนช่องได้ตามชอบ ซึ่งจะเป็นช่องทางให้ผู้ที่ได้รับชมประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านสามารถเข้าใจและจดจำได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทนี้เป็นอย่างมากเนื่องจากเส้นทางที่บริษัทฯให้บริการอยู่นั้นบางเส้นทางมีระยะเวลาการเดินทางสูงถึง14ชม.(ปลายทางที่อำเภอแม่สายจ.เชียงราย) จึงไม่น่าแปลกใจว่าระยะเวลาการเดินทางที่ยาวนานนี้จะได้รับความสนใจมากเพียงไร

  เงื่อนไข

  1. อัตรา 2,500 บาท / 30 วินาที / เดือน

  » เวลาสูงสุดไม่เกิน 2 นาที หรือ 120 วินาที / 10,000 บาท / เดือน

  2. สัญญาขั้นต่ำ 6 เดือน ขึ้นไป

  3. สื่อประชาสัมพันธ์ ท่านจะต้องดำเนินการจัดทำเองแล้วนำไฟล์ประชาสัมพันธ์ที่จัดทำมาให้ บริษัท นครชัยทัวร์ จำกัด ดำเนินการบรรจุข้อมูลไว้ในเครื่องเล่นฮาร์ดดิสก์

  » หากไม่สะดวกในการดำเนินการจัดทำไฟล์ประชาสัมพันธ์ทางบริษัท นครชัยทัวร์ จำกัด สามารถทำเป็นภาพนิ่ง ให้ได้โดยทำประชาสัมพันธ์สูงสุดไม่เกิน 30 Mb

  » การsave file งานต้องเป็นนามสกุล .AVI , .MPEG 1, .MPEG 2 เท่านั้

  4. หากต้องการเปลี่ยนแปลงไฟล์ประชาสัมพันธ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้เดือนละหนึ่งครั้ง และให้ทำการส่งไฟล์ ประชาสัมพันธ์ต้นฉบับภายในวันที่ 15 ของเดือน เพื่อนำเปลี่ยนแปลงข้อมูลไฟล์ประชาสัมพันธ์ในรอบเดือน ถัดไป

  5. การจัดทำไฟล์ประชาสัมพันธ์จะต้องคำนึงถึงหลักการดังต่อไปนี้

  » สามารถดูได้ทุกเพศทุกวัยเนื่องจากนำขึ้นเผยแพร่บนรถยนต์โดยสารสาธารณะ
  » ภาพ และคำพูด ที่ใช้ควรสุภาพไม่ผิดศีลธรรม หรือทำให้เกิดความแตกแยกในชุมชน

  6. ประชาสัมพันธ์นำเผยแพร่บนรถยนต์โดยสารของบริษัทฯ ทุกคัน ทุกเส้นทางและทุกเที่ยววิ่ง

  7. ในการเปิดสื่อประชาสัมพันธ์จะดำเนินการเปิดให้กับรถยนต์โดยสารทุกคันที่ออกให้บริการจากท่าจำหน่ายตั๋ว
  ของบริษัทฯ ที่เป็นต้นทางเท่านั้น ( ท่า นครราชสีมา, ท่า แม่สาย, ท่า เชียงราย, ท่า เชียงใหม่, ท่า นครสวรรค์, ท่า มุกดาหาร)

  หมายเหตุ : หากทำสัญญาในอัตรา 2,500 บาท / 30 วินาที / เดือน เป็นระยะเวลา 2 ปีในครั้งเดียว ได้ส่วนลด 10,000 บาท

  3.สื่อประชาสัมพันธ์ตั๋วความร้อน

         เป็นรูปแบบของประชาสัมพันธ์ที่ใช้พื้นที่ในการจัดทำประชาสัมพันธ์บนตั๋วโดยสารของลูกค้าที่มาเดินทางทุกคนด้วยระบบขายตั๋วด้วยคอมพิวเตอร์ หากท่านเลือกประชาสัมพันธ์ตรงพื้นที่นี้จะถูกแจกจ่ายติดไปกับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วเดินทางโดยลูกค้าจะต้องทำการเก็บตั๋วโดยสารไว้กับตัวเนื่องจากต้องเก็บไว้ให้ทางพนักงานประจำรถของบริษัทฯ ตรวจสอบส่วนพื้นที่ประชาสัมพันธ์จะเป็นส่วนด้านล่างของรายละเอียดการเดินทางของลูกค้า ทั้งนี้ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าลูกค้าที่มาใช้บริการกับบริษัทฯ จะได้รับทราบข้อมูลการประชาสัมพันธ์ของท่านได้อย่างแน่นอน

  เงื่อนไข

  1.อัตรา 0.20 สตางค์/ จำนวนผู้โดยสาร 1 คน

  » การนับจำนวนผู้โดยสาร นับจากจำนวนการออกตั๋วด้วยระบบออนไลน์ให้กับลูกค้าจากสถานี จำหน่ายตั๋วของบริษัทฯ ที่ท่านเลือกโฆษณา

  2.กรณีต้องการชำระเป็นแบบเหมาจ่ายรายเดือน หรือรายปีสามารถขอข้อมูลสถิติการเดินทางของลูกค้าเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาได้

  3.ประชาสัมพันธ์อยู่ในตั๋วเดินทางของผู้โดยสารที่ขายด้วยระบบออนไลน์ บริเวณด้านล่างในส่วนของรายละเอียดในการเดินทาง

  4. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จะเผยแพร่ในตั๋วเดินทางของลูกค้า ที่จำหน่ายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตามพื้นที่ ที่ท่านกำหนด

  5. ข้อจำกัดในการจัดทำประชาสัมพันธ์

  » เป็นระบบปฏิบัติการใช้ความร้อนในการปริ๊นงาน 1 สี
  » ไม่สามารถจัดทำเป็นภาพวาด หรือเป็นภาพกราฟฟิกได้
  » สามารถปริ้นประชาสัมพันธ์ได้เพียงสีดำเท่านั้น
  » ต้องออกแบบไฟล์ในลักษณะ ข้อความหรือลายเส้นเท่านั้น
  » จะต้องทำการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เอง (หากไม่สะดวกในการจัดทำให้นำข้อมูลหรือข้อความ ให้กับทางบริษัทฯ เพื่อดำเนินการจัดทำให้)

  » สามารถเลือกกำหนดกลุ่มการประชาสัมพันธ์ได้ ต้นทางหลักของเส้นทางการบริการของบริษัทฯ เท่านั้นดังนี้
      »» สามารถทำการประชาสัมพันธ์ได้ในพื้นที่สถานีจำหน่ายตั๋ว (นครราชสีมา )
      »» สามารถทำการประชาสัมพันธ์ได้ในพื้นที่สถานีจำหน่ายตั๋ว เชียงใหม่ และ สถานีจำหน่ายตั๋ว (เชียงราย)
      »» สามารถทำการประชาสัมพันธ์ได้ในพื้นที่สถานีจำหน่ายตั๋ว มุกดาหาร เละ สถานีจำหน่ายตั๋ว (นครสวรรค์)
      »» สามารถทำการประชาสัมพันธ์ได้ในพื้นที่สถานีจำหน่ายตั๋วรายทางของบริษัทฯ ได้ทั้งหมด 47 ท่าจำหน่ายตั๋วรายทาง

  4. สื่อโฆษณาวารสาร

        เป็นการจัดทำโฆษณาในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ในวารสาร 1 ฉบับ ประจำ 2 เดือน เช่น ฉบับที่ 1 ปี 2554 ประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ใน 1 ปี มีการจัดทำ 6 ฉบับ พิมพ์ครั้งละ 2,500 เล่ม โดยโฆษณาทาง บริษัทฯ จะนำมาสอดแทรกในวารสารของบริษัทฯ สามารถออกแบบสีสันลวดลายกราฟฟิกได้ตามต้องการ ส่วนการ กระจายสื่อวารสารนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดวางไว้บนรถยนต์โดยสารทุกคันของบริษัทฯ ที่ออกให้บริการโดย บนรถจะมีพื้นที่สำหรับใส่เอกสารอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ลูกค้าได้อ่านระหว่างอยู่ในรถ และแจกจ่ายไปตามท่าจำหน่ายตั๋วทุกท่าของบริษัทฯ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถหยิบไปอ่านได้ฟรี หรือสามารถถือติดมือกลับบ้านได้

  เงื่อนไข

  1. อัตราโฆษณาขึ้นอยู่กับขนาดที่เลือก โดยมี 3 ขนาด ดังนี้

  » ขนาดเต็มหน้ากระดาษ A4

     »» ขนาดเต็มหน้ากระดาษ A4 ภายในเล่ม ราคา 20,000 บาท / ปี
     »» ขนาดเต็มหน้ากระดาษ (ปกหน้าด้านใน) ราคา 28,000 บาท / ปี
     »» ขนาดเต็มหน้ากระดาษ (ปกหลังด้านใน) ราคา 28,000 บาท / ปี
     »» ขนาดเต็มปกหลังด้านนอก ราคา 30,000 บาท / ปี

  » ขนาด 1 / 2 หน้ากระดาษ A4 ราคา 15,000 บาท / ปี
  » ขนาด1 / 4หน้ากระดาษ A4 ราคา 10,000 บาท / ปี

  2. ในการสั่งพิมพ์จะทำการสั่งพิมพ์ ฉบับละ 2,500 เล่ม /ฉบับ โดยใน 1 ปี(6ฉบับ) สั่งพิมพ์ทั้งหมด 15,000 เล่ม/ปี

  3. สัญญาการจัดทำโฆษณา 6 ฉบับ / ราคาตามขนาดพื้นที่โฆษณาที่เลือก

  4. จะต้องดำเนินการออกแบบโฆษณาเอง

  »หากไม่สะดวกในการออกแบบให้นำข้อมูลรูปภาพ หรือข้อความให้กับทางบริษัทฯ เพื่อดำเนินการ ออกแบบให้

  5. ไฟล์โฆษณาที่ส่งให้จะต้อง save ไฟล์งานที่มีนามสกุลดังนี้ .JPEG, .TIFF, .AI, .PDF เท่านั้น

  6. การจัดทำโฆษณาเป็นรูปแบบการพิมพ์ 4 สี

  7. การเผยแพร่โฆษณาจะนำขึ้นติดตั้งบนรถยนต์โดยสารที่ออกให้บริการ และท่าจำหน่ายตั๋วทุก ท่าจำหน่ายตั๋วของบริษัทฯ ทั้ง 50 ท่าจำหน่ายตั๋ว

  8. สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบโฆษณาได้ตลอดระยะสัญญาหรือภายใน 6 ฉบับ

  »หากเปลี่ยนแปลงรูปแบบโฆษณาจะต้องนำไฟล์โฆษณามาให้ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 5 กุมภาพันธ์, 5 เมษายน, 5 มิถุนายน, 5 สิงหาคม, 5 ตุลาคม ในปีที่ทำสัญญาเพราะเป็นเดือนที่ทำการ จัดทำวารสารส่งต้นฉบับโรงพิมพ์

  5. สื่อโฆษณาจุลสาร

        เป็นการจัดทำประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ในจุลสาร 1 ฉบับ ประจำ 2 เดือน เช่น ฉบับที่ 1 ปี 2553 ประจำเดือน ธันวาคม - มกราคม ใน 1 ปี มีการจัดทำ 6 ฉบับ พิมพ์ครั้งละ 3,000 แผ่น โดยประชาสัมพันธ์ทาง บริษัทฯ จะนำมาสอดแทรกในจุลสารหน้าแรก โดยข้อมูลของผู้สนับสนุนจะอยู่บริเวณด้านล่างของจุลสารสามารถออกแบบกราฟฟิกได้ตามต้องการ ในการกระจายสื่อประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งไว้บนรถยนต์โดยสารของ บริษัทฯ ที่ออกให้บริการทั้งหมดโดยบนรถจะมีพื้นที่สำหรับติดตั้งเอกสารอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ลูกค้าสามารถมองเห็นสื่อได้อย่างชัดจนและได้อ่านระหว่างอยู่ในรถ ทั้งนี้มีการจัดวางสื่อจุลสารไว้ที่ท่าจำหน่ายตั๋วทุกท่าเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถหยิบไป

  เงื่อนไข

  1. สัญญาการจัดทำประชาสัมพันธ์อัตรา 6,000 / ปี

  2. ขนาดพื้นที่ประชาสัมพันธ์กว้าง 2.2 ซม. X ยาว 2.8 ซม.

  3. ในการสั่งพิมพ์จะทำการสั่งพิมพ์ ฉบับละ 3,000 แผ่น โดยใน 1 ปี จะทำการสั่งพิมพ์ 6 ฉบับ

  4. จุลสาร 1 ฉบับ จะประจำ 2 เดือน หรือ 1 ปี พิมพ์ 6 ฉบับ

  5. จะต้องดำเนินการออกแบบโฆษณาเอง

  » หากไม่สะดวกในการออกแบบให้นำข้อมูลรูปภาพ หรือข้อความให้กับทางบริษัทฯ เพื่อดำเนินการออกแบบให้

  6. ไฟล์ประชาสัมพันธ์ที่ส่งให้จะต้อง save ไฟล์งานที่มีนามสกุลดังนี้ .JPEG, .TIFF, .AI, .PDF เท่านั้น

  7. การจัดทำประชาสัมพันธ์เป็นรูปแบบการพิมพ์ 4 สี

  8. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จะนำขึ้นติดตั้งบนรถยนต์ของบริษัทฯ ที่ออกให้บริการทุกคัน และท่าจำหน่ายตั๋วทุกท่าจำหน่ายตั๋ว

  9. สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบประชาสัมพันธ์ได้ตลอดระยะสัญญาหรือภายใน 6 ฉบับ

  » หากเปลี่ยนแปลงรูปแบบประชาสัมพันธ์ จะต้องนำไฟล์ประชาสัมพันธ์มาให้ภายใน วันที่ 5 พฤศจิกายน, 5 มกราคม, 5 มีนาคม, 5 พฤษภาคม, 5 กรกฎาคม, 5 กันยายน เพราะเป็นเดือน ที่ทำการจัดทำวารสารส่งโรงพิมพ์

  6 . สื่อประชาสัมพันธ์ในเว็บไซด์บริษัท นครชัยทัวร์ จำกัด

  เงื่อนไข

        เป็นรูปแบบประชาสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งของบริษัทฯ ที่นำเผยแพร่ภายในเว็บไซด์ของบริษัทฯ www.nakhonchaitour.comพื้นที่ประชาสัมพันธ์จะนำไว้หน้าweb page อยู่บริเวณด้านล่าง ซึ่งเว็บไซด์ของบริษัทฯ ได้รับความนิยมจากผู้เดินทางเป็นอย่างมาก สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลการเดินทางของบริษัทฯ ได้และยังเปิดช่องทางในการจองตั๋วผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถมองเห็นประชาสัมพันธ์ของท่านได้อย่างชัดเจนเพราะประชาสัมพันธ์อยู่ web page หน้าแรกก่อนที่จะสามารถเลือกทำรายการอื่น ๆ ใน เว็บไซด์ของบริษัทฯ และหากท่านมีเว็บไซด์ของบริษัทฯของท่านสามารถเป็นสื่อลิงค์เข้าหาข้อมูลของท่านได้อีกต่อหนึ่ง

  1. สัญญาการจัดทำประชาสัมพันธ์อัตรา 5,000 บาท/ ปี

  2. ขนาดพื้นประชาสัมพันธ์ที่กว้าง90 พิกเซล X ยาว 400 พิกเซล

  3. จะต้องดำเนินการออกแบบประชาสัมพันธ์เอง

  » หากไม่สะดวกในการออกแบบให้นำข้อมูลรูปภาพ หรือข้อความให้กับทางบริษัทฯ เพื่อดำเนินการ ออกแบบให้

  4. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จะนำขึ้นในเว็บไซด์ของ บริษัทนครชัยทัวร์ จำกัด

  5. ไฟล์ประชาสัมพันธ์ที่ส่งให้จะต้อง save ไฟล์งานที่มีนามสกุลดังนี้ .FLA เท่านั้น

  6. การจัดทำประชาสัมพันธ์เป็นรูปแบบ 4 สี

  7. สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบประชาสัมพันธ์ได้ตลอดระยะสัญญาหรือภายใน 12 ครั้ง

  » หากเปลี่ยนแปลงรูปแบบประชาสัมพันธ์จะต้องนำไฟล์ประชาสัมพันธ์มาให้ภายในวันที่ 10 ของเดือน เพื่อจะนำขึ้นเว็บของบริษัทฯ ใ