นครชัยทัวร์จำกัด , เดินทางกับนครชัยทัวร์เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน , ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากบริษัท บูโร เวอริทัส

ประวัติองค์กร

บริษัท นครชัยทัวร์ จำกัด
      ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2532 โดยได้แยกกิจการออกมาจาก บริษัท นครชัยขนส่ง เพื่อความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ โดยมีผู้บริหารดังนี้

นายซง วงศ์เบญจรัตน์      ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
นายสุวิช วงศ์เบญจรัตน์     ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
นายชัยวัฒน์ วงศ์เบญจรัตน์      ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ

      รับผิดชอบดูแลเส้นทางสาย ||นครราชสีมา – เชียงใหม่ ||นครราชสีมา – แม่สาย ||นครราชสีมา - นครสวรรค์ ||นครราชสีมา - มุกดาหาร       ด้วยการบริหารงานที่เจริญรุดหน้าตามลำดับ จากเดิมมีรถ 2 ประเภท คือรถพัดลม และรถปรับอากาศชั้น1 ต่อมาได้เพิ่มมาตรฐานการบริการอีก 2 ประเภท ได้แก่ รถปรับอากาศชั้น2 และรถนอนพิเศษ V.I.P. ( 32 ที่นั่ง ) ซึ่งปัจจุบันมีรถให้บริการ 3 ประเภท ได้แก่ รถปรับอากาศชั้น2 รถปรับอากาศชั้น1 และรถนอนพิเศษ V.I.P. (32,40 ที่นั่ง)
ช่วงเวลาเหตุการณ์
ปี พ.ศ. 2533:บริษัทฯ ซื้อรถเข้าวิ่งร่วมให้บริการในเส้นทางสาย 21 กรุงเทพฯ - นครราชสีมา (รถปรับอากาศชั้น 1)
ปี พ.ศ. 2534:บริษัทฯ ปรับปรุงยืด เส้นทางสาย 651 นครราชสีมา – เชียงราย ออกไปถึงอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2542:บริษัทฯ ได้เริ่มปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานให้ทันยุคทันสมัย เพื่อตอบสนองถึงความต้องการของลูกค้ามากขึ้นและส่งเสริม การพัฒนาความสามารถของบุคลากร ผ่านทางโครงการ กิจกรรม และระบบต่างๆ ที่บริษัทคิดค้นขึ้น
ปี พ.ศ. 2544:บริษัทได้รับรางวัล BEST PRACTICE (ความปลอดภัยที่เป็นตัวอย่างได้) ในหัวข้อเรื่อง”การปรับปรุงสภาพการทำงานของพนักงานขับรถยนต์โดยสาร” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในการจัดงาน “สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่15” เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2544 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์
ปี พ.ศ. 2546:บริษัทฯ ได้ รับพระราชทานโล่รางวัล“สถานประกอบการที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศในการประสานพลังงานแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับการคัดเลือกจากกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงานให้เป็น 1 ใน 5 ของสถานประกอบการขนาดใหญ่ทั่วประเทศที่ได้รับรางวัล
ปี พ.ศ. 2547:จากการที่ บริษัทฯ มุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ สามารถผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001:2000 เป็นแห่งแรกของธุรกิจขนส่งด้วยรถยนต์โดยสารโดยเป็นการรับรอง คุณภาพเต็มทั้งระบบขององค์กร
ปี พ.ศ. 2548:บริษัทได้นำระบบ GPS หรือกล่องดำ มาควบคุมการเดินรถและการขับขี่ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง และได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งรถยนต์โดยสารประจำทางสาย 121 นครสวรรค์ - นครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2549:บริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ปี พ.ศ. 2549:บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งรถยนต์โดยสารประจำทางสาย 820 นครราชสีมา – มุกดาหาร
ปี พ.ศ. 2552:ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจำทาง จากกรมขนส่งทางบก และเป็นผู้ประกอบการขนส่งรถประจำทางรายแรกของประเทศ ที่ได้รับการรับรอง
ปี พ.ศ. 2553:ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ สามารถผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพเวอร์ชั่นใหม่ (เวอร์ชั่นปรับปรุง) เป็น ISO 9001:2008 ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารงาน และการให้บริการเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลมากขึ้น
ปัจจุบัน:บริษัทฯ มีรถให้บริการใน 4 เส้นทางดังกล่าว จำนวน 113 คัน มีพนักงานทั้งสิ้น 540 คน เป็นองค์กรที่มีความมั่นคงและลูกค้าให้ความไว้วางใจสูง ทั้งด้านคุณภาพของบุคลากร ด้านคุณภาพความปลอดภัย ด้านคุณภาพการบริการ เพื่อการบริการที่มีคุณภาพ อบอุ่นเป็นกันเองและเพื่อความปลอดภัยที่มอบให้กับผู้ใช้บริการ บริษัทฯ จึงจัดให้มีคำขวัญที่ว่า "เดินทางกับนครชัยทัวร์ เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน"