นครชัยทัวร์จำกัด , เดินทางกับนครชัยทัวร์เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน , ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากบริษัท บูโร เวอริทัส

การพัฒนาองค์กร

       บุคลากรที่มีความสุขย่อมมีโอกาส ที่จะสามารถให้บริการลูกค้าให้เกิดความสุขได้ เรียกว่าการพัฒนาคุณภาพภายในสู่การสร้างคุณภาพภายนอก องค์กรจึงวางแนวคิดในการพัฒนาเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย

1. ปรับพื้นฐานด้านแรงงาน

      ตามกฎหมายองค์กรมีการกำหนดรายได้ที่เหมาะสมกับพนักงาน มีวันหยุด วันพัก และควบคุมเวลาทำงานตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดไว้ มีการสับเปลี่ยนพนักงานขับรถตามที่กฎหมายบังคับไว้ จัดทำที่นอนยาวท้ายรถ เพื่อให้พนักงานขับรถมือ2 สามารถพักผ่อนได้เต็มที่ ฯลฯ สวัสดิการพนักงานองค์กรจัดให้มีห้องพักฟรีให้กับพนักงาน การลาคลอด เงินพิเศษประจำปี (โบนัส) ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (P.A.) ฯลฯ

2. พัฒนาศักยภาพ

      องค์กรจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้วิทยากรทั้งจากภายนอกและภายใน โดยมีการวางแผนกำหนดคอร์สอบรมไว้อย่างชัดเจนตลอดทั้งปี และกำหนดหลักสูตรทำเหมาะสมกับงานของผู้เข้าอบรม เช่น จัดอบรมหลักสูตร "การขับขี่แบบคาดการณ์ล่วงหน้า" ให้กับพนักงานขับรถ , หลักสูตรการบริการบานใจ ให้กับพนักงานต้อนรับ

“องค์กรดำเนินการในโครงการ กิจกรรม และระบบต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรดังนี้”

โครงการ 5 ส
      จัดตั้งขั้นมาเพื่อเอื้ออำนวยให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ความปลอดภัยและคุณภาพของงานอันเป็นพื้นฐานในการทำงาน และสามารถสร้างการบริการที่มีคุณภาพได้ อีกทั้งองค์กรยังได้นำโครงการ 5ส มาปฏิบัติบนรถยนต์โดยสารทุกคันด้วย โดยกำหนดพื้นที่บนรถทุกคันให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

โครงการสวัสดีรอยยิ้ม
      โครงการที่นำวัฒนธรรมไทยที่ดี กลับมาเพื่อปลูกฝังบุคลากรให้รู้จักยิ้มแย้มแจ่มใส รู้จักทักทายบุคคลอื่น ยื่นไมตรีให้กับผู้อื่นก่อนเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับธุรกิจการให้บริการของเรา อันจะเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมในองค์กร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่กันและสร้างความสดชื่นแก่ผู้พบเห็น และมุ่งมั่นปฏิบัติจนเกิดความเคยชินเป็นนิสัยอันถาวรติดตัวบุคลากรทุกคน

โครงการรณรงค์และควบคุมสารเสพติดในสถานประกอบการหรือโรงงานสีขาว
      เพื่อให้องค์กรเป็นสถานที่ซึ่งปราศจากสารเสพติดทุกชนิด พนักงานทุกคนต้องไม่เสพ ไม่ขาย ไม่ซื้อ และเพื่อให้บรรลุถึงระดับ “โรงงานสีขาว” ตามที่ได้วางเป้าหมายไว้ โดยเฉพาะพนักงานที่ต้องทำงานเกี่ยวกับรถ บริษัทจึงจัดให้มีการสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดอย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี การควบคุมนี้เพื่อช่วยเหลือพนักงานให้เป็นคนดีของสังคมครอบครัวและประเทศชาติ

โครงการด้านความปลอดภัย
      ความสูญเสียไม่ว่าจะทั้งทางด้านร่างกายหรือทรัพย์สิน ทั้งของลูกค้าและบุคลากรในองค์กรล้วนเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์สำหรับเรา ดังนั้นการกระทำที่ไม่ปลอดภัยจึงไม่ควรเกิดขึ้น หากสิ่งดังกล่าวไม่เกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มลดลง องค์กรของเราก็จะลดความสูญเสียทั้งร่างกายและทรัพย์สินได้อย่างแน่นอน โครงการด้านความปลอดภัยจึงเป็นโครงการที่ส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้น ทั้งต่อลูกค้าและพนักงานเอง

โครงการนครชัยทัวร์เพื่อสาธารณกุศล
      การดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจเดินรถยนต์โดยสารนั้น มีเวลาในการบำเพ็ญสาธารณกุศลหรือสาธารณประโยชน์ไม่มาก โดยเฉพาะพนักงานประจำรถ ในฐานะที่พนักงานส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชน และตระหนักถึงการทำบุญ การบริจาค และการให้ทาน บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีโครงการ นครชัยทัวร์ เพื่อสาธารณกุศลขึ้น เพื่อเป็นผู้นำและชักชวนพนักงานในองค์กรได้ร่วมบำเพ็ญสาธารณกุศล สาธารณประโยชน์ และสาธารณสงเคราะห์ต่างๆ โดยจัดให้มีการเดินทางไปบำเพ็ญสาธารณกุศลตามสถานที่ต่างๆ ที่ผ่านการคัดเลือกโดยกำหนดการดำเนินโครงการฯ 2 ครั้ง/ปี

โครงการแข่งขันกีฬาภายใน
      ปัจจุบันการออกกำลังกายเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่ภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสำคัญ การออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เป็นอีกหนทางหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการข้องเกี่ยวกับสารเสพติด โดยการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเป็นการรณรงค์ตามโครงการรณรงค์และควบคุมสารเสพติดในสถานประกอบการ บริษัทจึงสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ และห้องออกกำลังกาย (Fitness) พร้อมจัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในเป็นประจำทุกปี

กิจกรรมขอบคุณลูกค้าในวันพิเศษ
      บริษัท นครชัยทัวร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้าในวันพิเศษ เพื่อระลึกถึงพระคุณของลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการกับบริษัทด้วยดีเสมอมา โดยเป็นการร่วมกันจัดกิจกรรมฯ ระหว่างพนักงานบริษัทฯ และพนักงานท่าจำหน่ายตั๋ว โดยจัด 2 ครั้ง/ปี
       การจัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้าในวันพิเศษ เป็นการจัดบูธกิจกรรมฯเล่มเกมเพื่อรับของรางวัล ซึ่งมีท่าจำหน่ายตั๋วที่จัดบูธกิจกรรมโดยสลับหมุนเวียนกัน ดังนี้ ท่าจำหน่ายตั๋วนครราชสีมา ,ท่าเชียงใหม่ , ท่าเชียงราย , ท่านครสวรรค์ , ท่ามุกดาหาร, ท่าพิษณุโลก, ท่าอุตรดิตถ์ ,ท่าลำปาง และท่าจำหน่ายตั๋วมอบของที่ระลึกสำหรับ ท่าระหว่างทาง ดังนี้ ท่าเขาน้อย ,ท่าท่าหลวง, ท่าโคกสำโรง ,ท่าไพศาลี , ท่าเขาทราย ,ท่าสากเหล็ก , ท่าลำพูน , ท่าสระบุรี ,ท่าลพบุรี ,ท่าแพร่ ,ท่าพะเยา ,ท่าพยัคฆภูมิพิสัย , ท่ายโสธร 2 ,ท่ากุดชุมและท่าเลิงนกทา1

กิจกรรมควบคุมคุณภาพ
      เป็นกิจกรรมที่จะส่งบริการที่ดีให้ถึงมือลูกค้า และให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด องค์กรจึงต้องสร้างบริการที่มีคุณภาพ คือต้องสร้างคุณภาพให้กับการบริการนั้นๆ โดยไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดจากการให้บริการ และพยายามทำให้เกิดการบริการที่ประทับใจ โดยมีกระบวนการสร้างบริการคุณภาพระหว่าง คน+อุปกรณ์+ระบบควบคุมคุณภาพ

ระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001:2000
มาใช้ก็เพื่อพัฒนาและยกระดับการบริหารและการดำเนินงานขององค์กรให้สามารถสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าได้ว่า องค์กรจะสามารถสร้างสรรค์สินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการอย

3. สร้างมาตรฐานการ

» โดยการใช้ระบบควบคุมคน ผ่านทางเอกสารและวิธีการทำงาน
» กำหนดนโยบายจากระดับบริหารสู่ระดับปฏิบัติการ
»รับข้อมูลจากระดับปฏิบัติการ เพื่อกำหนดนโยบายและกลยุทธ์
»ข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้า เปิดช่องทางให้ลูกค้าสื่อสารกับองค์กร
»ควบคุมคุณภาพ

4. กำหนดเป้าหมายร่วมกัน

      องค์กรกำหนดนโยบาย และเป้าหมายองค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้กับพนักงานผู้ลงมือปฏิบัตินำไปกำหนดแผนงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์องค์กร และสามารถปฏิบัติได้จริง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เกิดเป็นกระบวนการที่ยั่งยืนไปพร้อมกับการสร้างวัฒนธรรมการบริการให้เกิดกับพนักงานทุกระดับ

“สร้างจิตสำนึกร่วมกันในองค์กร เพื่อสร้างบริการคุณภาพแก่ผู้ใช้บริการ”